Wikia

Treasure Isle Wiki

Tiki Isles (archipelago)

1,028pages on
this wiki
Comment1
Tiki Isles (archipelago)
Tiki World-icon
Click to Enlarge
-Image © Zynga
Information
Level Range1 - 30
AreasTiki Isles
Tiki Isles II
Tiki Isles III
Tiki Isles IV
Tiki Gold Rush
The Sinking Isles
Mellow Waters
Volcano Isles
Impish Isles
Monkey Mischief
Apes of the Ages
Previous:
Current:
Tiki Isles (archipelago)
Next:
Mayan Isles (archipelago)
This box: view  talk  edit

IslandsEdit

Around Wikia's network

Random Wiki